Rozwód cywilny – co to oznacza?

Rozwody stanowią jedną z najczęstszych spraw prowadzonych przez sądy. Bez względu na to, czy każdy z małżonków jest świadomy podjęcia tej decyzji, rozwód zawsze będzie budził mniejsze lub większe emocje u którejś ze stron.

Tym bardziej należy pamiętać, aby wybór kancelarii, która pozwoli nam przejść przez te trudne chwile nie był przypadkowy. Zarówno akt zawarcia małżeństwa, jak i jego rozwiązanie wymaga odpowiednich procedur i formalności.

Dla małżonków rozwód może oznaczać zamknięcie pewnego rozdziału życia, niejednokrotnie bolesnego, a tym samym początek nowej drogi. Wiele osób postrzega rozwód w kategoriach nowej szansy na lepsze życie i uwolnienie się od bolesnych doświadczeń.

Niestety istnieją też przypadki, w których mocne zaangażowanie jednego z małżonków w rozpadający się już związek jest na tyle silne, że sprawa rozwodowa staje się bardzo przykrym doświadczenie. Ludzie to przede wszystkim emocje, dlatego żadna profesjonalna kancelaria adwokacka, nie może pozwolić sobie na brak indywidualnego oraz ludzkiego podejścia do każdego ze swoich klientów.

Co mówi prawo?

Z prawnego punktu widzenia rozwód to w najogólniejszym ujęciu rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego, które następuje na żądanie jednego lub obojga małżonków. Stanowi on obok unieważnienia małżeństwa i owdowienia, jedną z okoliczności kończących związek małżeński i następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Za główną przesłankę rozwodu zgodnie z prawem polskim uznaje się trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, na który składa się zanik trzech typów więzi między małżonkami: psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej. W przypadku, gdy przesłanka ta nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu.

Małżonkowie decydujący się na ten trudny krok, jakim jest rozwód powinni zastanowić się nad przebiegiem swojego małżeństwa pod względem istnienia lub zaniku wyżej wspomnianych trzech decydujących więzi. Należy jednak pamiętać, że to sąd ostatecznie oceni, czy rozpad pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały.

Zanik więzi psychicznej, określanej również jako duchowa następuje w sytuacji, gdy małżonkowie przejawiają w stosunku do siebie wrogość oraz agresję lub nie wykazują jakiegokolwiek zainteresowania życiem małżonka, co często wiąże się z oziębłością i ignorancją . Z kolei zanik więzi fizycznej przejawia się w zaprzestaniu współżycia seksualnego oraz całkowitym braku gestów fizycznych, które mogłyby świadczyć o trosce, miłości, czy przywiązaniu do siebie partnerów. Natomiast więź gospodarcza zostaje uznana za zanikłą w sytuacja, kiedy małżonkowie nie mieszkają ze sobą oraz nie prowadza wspólnego gospodarstwa domowego.

Istnieją jednak przypadki, gdy ze względów finansowych lub innych, małżonkowie nie mieszkają ze sobą w trakcie trwania małżeństwa, lub mieszkają ze sobą pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Dlatego na rozprawie sąd dokładnie bada przyczyny rozpadu małżeństwa.

Sytuacje w których sąd nie orzeknie rozwodu

Istnieją przypadki, w których pomimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie udzieli rozwodu. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, w której żądający rozwodu małżonek jest winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na ten rozwód, przy czym odmowa rozwodu nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Rozwód jest również niedopuszczalny jeśli jego skutek mógłby mieć negatywny wpływ na sytuację materialną oraz psychiczną małoletniego dziecka małżonków.

Sąd nie udzieli rozwodu także w sytuacjach, kiedy orzeczenie rozwodowe jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, do których zalicza się normy moralne i obyczajowe. Są to na ogół przypadki, w których jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory lub cierpi na kalectwo, w związku z czym wymaga stałej opieki.

Profesjonalista zawsze potrzebny

W jakikolwiek sposób współmałżonkowie zdecydują się rozwieść, bez względu na okoliczności oraz sytuację, nie można zapomnieć o tym, że podczas procesu, który napiętnowany jest tak naprawdę konfliktem obu partnerów, wymagana jest pomoc specjalisty, który będzie potrafił pomóc nam podczas tego trudnego okresu w sprawach prawnych.