• Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków
  • Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków

Adwokat Rozwodowy

Ile trwa rozwód w Krakowie?

blog rozwodowy rozwód w Krakowie

Jeśli zastanawiasz się jak długo trwa rozwód, to niestety ale nie da się na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od samych małżonków i okoliczności danej sprawy. Im więcej wątków, tym większa szansa, że rozwód będzie się przeciągał. Niezależnie od tego można jednak wskazać czynniki, które mają decydujący wpływ na czas toczącego się postępowania.

Ile się czeka na sprawę rozwodową?

Zacznijmy od pierwszego etapu każdego rozwodu, czyli podjęcia decyzji o rozstaniu i złożenia odpowiednich dokumentów. Zakończenie związku nie jest proste, szczególnie jeśli trwał on wiele lat, a strony łączą wspólne małoletnie dzieci.

W tym zakresie nie można stwierdzić jak szybko zostanie podjęta decyzja o rozwodzie (i czy podejmą ją oboje małżonkowie, czy też tylko jeden z nich). Tak czy inaczej, jeśli jesteśmy zgodni co do konieczności zakończenia małżeństwa, pierwszym krokiem będzie złożenie pozwu rozwodowego.

Ile czeka się na sprawę rozwodową od złożenia pozwu?

Po sporządzeniu właściwego pisma, należy złożyć je w odpowiednim sądzie okręgowym (dla przypomnienia będzie to sąd w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda).

Od chwili złożenia pozwu w sądzie, średnio po upływie 3-4 miesięcy, sąd przesyła jego odpis pozwanemu – przy założeniu, że nie trzeba było w tym czasie uzupełniać braków pisma, jak np. złożenia stosownej opłaty sądowej.

W chwili, gdy pozwany otrzymał odpis pozwu rozwodowego, ma on prawo do sporządzenia odpowiedzi na to pismo – może to zrobić przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę. Warto zapamiętać, że przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie (w praktyce pozwany ma na to najczęściej dokładnie 14 dni).

Sąd wyznaczy datę pierwszej rozprawy dopiero po uzyskaniu od pozwanego jego odpowiedzi na pozew lub gdy nie udzieli jej we wskazanym terminie.

Ile czasu ma sąd na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej?

Najistotniejszą informacją dla przyszłych rozwodników będzie z pewnością określenie czasu oczekiwania na pierwszą rozprawę.

Tak naprawdę nie da się tego precyzyjnie określić, a wszystko przez zróżnicowaną liczbę spraw w każdym polskim sądzie (im będzie ich więcej, tym dłuższej przyjdzie nam czekać na pierwszą rozprawę).

Średni czas oczekiwania w Krakowie wynosi od kilku miesięcy, nawet do pół roku.

Prędzej czy później zarówno powód, jak i pozwany zostaną zawiadomieni o dokładnym dniu, godzinie i miejscu rozprawy sądowej (albo listem poleconym, albo za pośrednictwem swojego pełnomocnika).

Jak szybko dostać rozwód?

Możliwe jest uzyskanie wyroku już na pierwszej (i zarazem jedynej) rozprawie przed sądem. Decyduje o tym jednak nie tyle sam sąd, co okoliczności danej sprawy i zgodna wola małżonków. Jeśli bowiem w sprawie nie ma małoletnich dzieci, strony nie żądają podziału majątku, ani wskazania wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i zgadzają się co do konieczności rozstania, to sąd przy braku wątpliwości powinien wydać wyrok już na pierwszej rozprawie.

Teoretycznie możliwe jest więc, że uzyskamy rozwód w przeciągu paru miesięcy od chwili złożenia pozwu. W praktyce takie sytuacje nie należą jednak do najczęstszych.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że w 2013 r. od wniesienia powództwa o rozwód do prawomocnego orzeczenia minęło średnio od 2 do 3 miesięcy (30% orzeczonych rozwodów). W 14 784 przypadkach małżonkowie musieli czekać od 7 do 11 miesięcy (22% orzeczonych rozwodów). Przy 9 854 rozwodach sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa już po upływie jednego miesiąca od wniesienia powództwa. Okres oczekiwania na prawomocny wyrok rozwodowy wynosił rok przy 6 648 wniesionych pozwów, a w 1 665 przypadkach – 2 lub więcej lat.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Zdecydowanie szybciej można uzyskać rozwód, w którym odstępuje się od orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego – średnio orzeczenie jest wydawane w ciągu 2-3 miesięcy.

Dużo gorzej przedstawia się sytuacja, w której żądano rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków – tu trzeba czekać średnio 7-11 miesięcy.

Wpływ na taki stan rzeczy ma chociażby konieczność przeprowadzania żmudnego postępowania dowodowego (w praktyce nie da się tego bowiem zrobić na jednej rozprawie).

Uprawomocnienie się wyroku

Uzyskanie wyroku rozwodowego nie oznacza, że sprawa została definitywnie zakończona. Wydane orzeczenie musi się bowiem uprawomocnić, w przeciwnym razie nie będzie miało wiążącej mocy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeśli strony są zgodne, co do treści wydanego wyroku, to od ogłoszenia wyroku do jego uprawomocnienia się musi minąć 21 dni.

Jeżeli jednak któraś ze stron nie zgadza się z wydanym wyrokiem, to ma prawo złożyć od niego apelację.

W praktyce robi się to poprzez złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku rozwodowego (w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia), a następnie składa się apelację w ciągu 14 dni od daty otrzymania żądanego uzasadnienia.

Jeżeli sąd rozpatrujący apelację nie uchyli wyroku sądu I instancji, to wydaje orzeczenie, które jest od razu prawomocne po ogłoszeniu. Jeśli uzna jednak apelację za zasadną, to sprawa będzie toczyła się w dalszym ciągu.

Na marginesie warto wspomnieć, że jeżeli jeden z małżonków chce mieć odpis wyroku rozwodowego, to powinien złożyć wniosek do sądu o przesłanie dokumentu (sąd niestety nie przesyła niczego do stron bez ich stosownego wniosku).

Czy dłuższy rozwód jest droższy?

Czas trwania sprawy rozwodowej niewątpliwie wpływa na to ile kosztuje rozwód. Jeżeli bowiem strony wnioskują o przeprowadzenie szeregu różnych dowodów, wydawane są opinie biegłych, czy wreszcie przeprowadzane są wywiady środowiskowe, to z oczywistych względów wymagają one dodatkowych nakładów finansowych i potrzebnego do ich realizacji czasu.

Rozwody z orzekaniem o winie wiążą się więc nie tylko ze sporem pomiędzy małżonkami, ale także dłuższym i kosztowniejszym postępowaniem. Co więcej, każde działanie wynajętego przez strony pełnomocnika znajdzie odzwierciedlenie w jego wynagrodzeniu – im więcej dokona czynności, tym większej zapłaty zażąda.

Powiązany artykuł: Ile kosztuje rozwód

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę!

W Krakowie od ponad 12 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne

Kancelaria znajduje się w najbliższym sąsiedztwie sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.

Ocena Google
4.8
Na podstawie 17 recenzji
×