Separacja – Adwokat Kraków

Rozwód nieodłącznie wiąże się z zupełnym i trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego. Z kolei zupełny, choć nietrwały rozkład może przyczynić się zastosowania przez sąd zupełnie innej instytucji, jaką jest separacja. Powszechnie przyjęło się, że polega ona na czasowym rozdzieleniu małżonków, tak aby każde z nich miało czas na przemyślenie sensu dalszego istnienia ich związku. Co ciekawe, choć sądy mają pełne prawo do orzekania separacji, to tylko w konkretnych warunkach.

Możliwość orzeczenia separacji może pojawić się już na etapie toczącego się postępowania rozwodowego. Złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa nie jest jednak konieczne do tego, aby można było doprowadzić do separacji. Prawo przewiduje bowiem w tym zakresie możliwość założenia odrębnej sprawy sądowej – nakierowanej wyłącznie na czasowe rozdzielenie małżonków. W tym celu, stosowne postępowanie jest inicjowane albo przez złożenie odpowiedniego pozwu albo wniosku. Pozew o separację pojawi się, gdy pomiędzy stronami istnieje spór. Jeśli małżonkowie są jednak zgodni co do czasowego rozstania, koniecznym będzie złożenie wniosku. Pamiętajmy, że separacji może żądać nawet jeden z małżonków, nie ma więc konieczności współdziałania w tym zakresie obojga z nich.

Pozew o separację składamy do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile choćby jeden z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub pobytu. Jeśli takiego miejsca nie ma, właściwy jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków właściwy jest również sąd okręgowy. Należy wybrać ten sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie bądź w dalszej kolejności wspólne miejsce pobytu. Jeżeli małżonkowie razem nie mieszkają, wniosek należy złożyć do sądu właściwego dla jednego z nich (wnioskodawcy).

Niezależnie od tego w jakim trybie zostanie orzeczona separacja (spornym lub bezspornym), niesie ona ze sobą zawsze takie same skutki. Pomiędzy stronami powstaje wtedy m.in. rozdzielność majątkowa, wyłączenie od wzajemnego dziedziczenia, obowiązek pomocy, brak domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa. Zasadniczą różnicą pomiędzy rozwodem i separacją jest to, że przy separacji żadna ze stron nie może zawrzeć nowego małżeństwa (małżeństwo bowiem istnieje w dalszym ciągu).

Zarówno pozew, jak i wniosek o separację wymaga dla swej ważności spełnienia wielu wymogów formalnych, łącznie z uiszczeniem stosownej opłaty od pisma (600 zł przy pozwie, 100 zł przy wniosku). W praktyce oznacza to konieczność sprawnego posługiwania się odpowiednimi przepisami zarówno Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i Kodeksu postępowania cywilnego. W tego rodzaju sprawach niezbędna okazuje się więc pomoc wykwalifikowanego prawnika.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie rodzinnym jesteśmy w stanie zaoferować Państwu profesjonalne wsparcie w sprawach dotyczących separacji – zarówno poprzez udzielenie merytorycznych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, jak i wsparcie na każdym etapie postępowania. Zachęcamy do kontaktu.

Adwokat Kraków - mecenas Michał Słomka

Profesjonalna pomoc adwokata

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego. Rozwodami, Alimetami oraz sprawami z zakresu prawa  rodzinnego zajmujemy się od 7 lat. W tym czasie przeprowadziliśmy setki spraw, pomagając naszym klientom uzyskać satysfakcjonujące rozwiązania w trudnych rodzinnych sprawach.

W celu umówienia się konsultację z adwokatem Michałem Słomką, prosimy o wcześniejszy telefon celem ustalenia dostępnego terminu konsultacji.